Penhros House. 2021, Cardiff

Architect: Glen Thomas