Kartalkaya Resort Hotel, Bolu

Architect : Guney Kurdak