Barbadoes Meadows. Monmouth, 2021

Architect: Glen Thomas